TYPICAL FLOOR PLANS

nebula2ndflr
nebula4th10
nebula67
neubla8th12